بازرگانی


خبر ها - بازرگانی
نوشته شده توسط Shahla Murtazaie   
دوشنبه 18 قوس 1392 ساعت 16:36

سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی، حکمت الله قُوانچ روز دوشنبه گفته است که درآمدهای وزارت ترانسپورت و هوانوردی از حق العبور هواپیماهای خارجی ازفضای افغانستان نسبت به پارسال، درحدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.

وی افزوده است که در هربیست و چهارساعت تا دوصد و هشتاد هوپیما ازفضای افغانستان می‌گذرند و افغانستان از هر هواپیما چهارصد دالر، حق العبور می‌گیرد.

وی می افزاید که این رقم دقیق درآمدهای این وزارت دراین زمینه درآخرسال مالی معلوم می‌شود.

حکمت الله قُوانچ گفته است: " پارسال بخش پروازهای عبوری ما درهربیست و چهارساعت یک صد و هشتاد تا دوصد پروازبود، اما امسال درهربیست و چهارساعت پروازهای عبوری ما درحدود دوصد و پنجاه تا دو صد و هشتاد می رسد و حتا این پروازها گاهی روزانه به سه صد و بیست پروازهم می رسد".

وی گفته است که امن بودن فضای افغانستان وبهتر شدن کنترول فضایی را ازعلتهای افزایش عبور هواپیماهای خارجی از فضای افغانستان می‌داند و افزوده است که دریک ماۀ گذشته هفت هزارو هفتصد هواپیمای خارجی، ازفضای افغانستان عبورکرده اند.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 19 قوس 1392 ساعت 10:59
 
خبر ها - بازرگانی
نوشته شده توسط Shahla Murtazaie   
دوشنبه 18 قوس 1392 ساعت 07:52

تصدی مواد نفتی وگازمایع هرگاه نتواند نفت وگازرا ارزانتر ازبازار برای مردم عرضه کند، نیازی به این تصدی درتشکیلات دولت نیست.

شماری از اعضای مجلس نمایندگان با اظهار این مطلب گفته اندکه فساد دراین تصدی سبب میشود که این تصدی درعرضۀ مواد نفتی و مراقبت ازنرخ های تعیین شده ناتوان بماند.

درهمین حال وزارت تجارت وصنایع گفته است که این وزارت درنظردارد سهم این تصدی را دربازار بیشتربسازد.

شماری ازاعضای مجلس نمایندگان گفته اندکه وزارت تجارت و صنایع برای کاهش بهای مواد نفتی وگازمایع باید این مواد را با بهای مناسب به بازارهای کشورعرضه کند وزمینه رقابت سالم را دراین بخش فراهم سازد.

عضوکمیسیون اقتصاد، فاطمه عزیزگفته است که :« ریاست مواد نفتی و گازمایع هیچ وقت به وعده های خود وفا نکرده و مردم ازاثرنرخ گازدچارمشکل هستند. اگرواقعاً نمی تواند بازار را کنترول کند وبرای مردم مفید واقع شود خوب است که این را لغوکنند.»

عضومجلس نمایندگان، غلام فاروق مجروح گفته است که :« با مدیریت جدید وزارت تجارت و صنایع بتواند ریاست مواد نفتی را قسمی زیرکنترول گیرد تا اوبازار را زیرکنترول گیرد هم ریاست مواد نفتی باید مدیریت شود و هم توسط این ریاست بازارکنترول شود درغیرآن من فکرمی کنم همین آش است و همین کاسه.»

اما مسؤولان وزارت تجارت و صنایع گفته اندکه قراراست سهم تصدی مواد نفتی و گازمایع را دربازارهای کشوربیشترسازند.

معین انکشاف سکتورخصوصی وصنایع وزارت تجارت و صنایع، متصل کومکی گفته است که:« تصدی مواد نفتی باید قوی ترشود و به آن توجه شود اکنون رول تصدی درمارکیت کمتراز دو درصد است و ما می خواهیم که رول آن بیشترشود و حد اقل به بیست درصد برسد واین یک ضرورت است وقتی که مردم ما درمواد نفتی و گازبا مشکل روبرومی شوند و قتی که بازارما ازحرکت های مصنوعی یک تعداد فرصت طلب.»

درهمین حال مسؤولان ریاست تصدی های وزارت مالیه گفته اندکه تصدی مواد نفتی به تنهایی نمی تواند تمامی نیازمندهای بازار را تأمین کند، اما درکناربخش خصوصی رقابت می کند.

مدیرعمومی تطبیق حسابات ریاست تصدی های وزارت مالیه، محمد معروف بخشی گفته است که :« تصدی مواد نفتی که اول ایجاد شد برای درحدود یک میلیون جمعیت شهرکابل بود، اما اکنون شمارزیاد شده است وتصدی مواد نفتی نمی تواند این نیازمندی را مرفوع سازد رقابت می کند به حیث یک نهاد دولتی درکنارسکتورخصوصی.»

ازسویی هم شماری ازاعضای مجلس نمایندگان موجودیت فساد را یگانه علتی گفته اندکه تصدی مواد نفتی و گازمایع نمیتواند نرخ ها را کنترول کند.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 19 قوس 1392 ساعت 10:59
 
خبر ها - بازرگانی
نوشته شده توسط Saleha Sadat   
يكشنبه 17 قوس 1392 ساعت 17:51

وزیر مخابرات و تکنا لوجی معلوماتی کشور امیرزی سنگین که روز یکشنبه در مورد مصؤنیت مکالمات تیلفونی مقام های بلند پایه دولتی و مشکلات مخابراتی و انترنیتی برای سناتوران در مجلس سنا پاسخ ارائه میکرد، گفته است که افزون برشنود مکالمات تیلفونی مقامات دولتی در خارج، امکان شنود در داخل کشور نیز وجود دارد و برای جلوگیری از این کار نیاز به نصب تجهیزات مدرن است که این وزارت تا هنوز این وسائل را در اختیار ندارد.

وی افزوده است کسانی که به گونه غیرقانونی ازسیم باکس ها درکشوراستفاده می کردند به سارنوالی معرفی شده اند اما به علت برخی از مشکلات در قوانین آنان به راحتی با پرداخت جریمه های ناچیز رها شده اند.

از سوی هم،وزیر مخابرات در پاسخ به پرسش های شماری از سناتوران گفته است که شنود مکالمات تلیفونی مقام های دولتی و رهبران سیاسی کشور افزون بربیرون ازکشور، ازسوی برخی از نهاد ها درداخل کشور نیزامکان دارد.

وزیرمخابرات و تکنالوژی معلوماتی امیرزی سنگین گفته است:« برای جلوگیری ازشنود مکالمات تلیفونی رییس جمهورکشورودیگر افراد کلیدی نیازبه نصب برخی از افزار های پیشرفته ومغلق است اما این وزارت تاکنون چنین افزار هایی را دراختیارندارد.»

به باور وی هرچند بربنیاد قوانین کشورهیچ کسی اجازه شنود مکالمات تلیفونی کسی دیگر را ندارد اما امنیت ملی ومعینیت مبارزه با مواد مخدروزارت امورداخله نظربه برخی از نیازها تماس های تلیفونی شماری از افراد را زیرنظارت دارند که دراین میان احتمال دارد برخی از نهاد های دیگر نیز به گونه غیرقانونی چنین کاری را انجام دهند.

وزیرمخابرات و تکنالوژی معلوماتی گفته است:« شماری ازکسانی که از سیم باکس ها به گونه غیرقانونی استفاده می کردند ما آنان را پیدا کردیم وبعدآ درحضورنمایند گان لوی سارنوالی وپولیس آنان را به سارنوالی معرفی کردیم اما به علت برخی از مشکلات در قوانین آنان مجازات نشدند وبا پرداخت یک پول ناچیزبه گونه جریمه دوباره رها شدند.»

این در حالیست که ثبت نشدن سیم کارت های تلیفون در شرکت های مخابراتی ومزاحمت ها از سوی برخی از افراد از نگرانی های هستند که شماری از سناتورن آن را مطرح می سازند.

یکی از سناتوران بلقیس روشن گفته است:«مزاحت ها در تلیفون ها از سوی افراد بد اخلاق بیش از حد زیاد شده است علت هم روشن است بسیاری سیم کارت های تلیفون ثبت نمی شوند جناب وزیر صاحب چرا شما برای جلوگیری از این کار اقدام نمی کنید.»

اما وزیرمخابرات و تکنالوژی معلوماتی می گوید که سیم کارت های تیلیفون ثبت میشوند اما به علت نبود آدرس دقیق وهویت مشخص افراد ونیزجعل کاری در این زمینه ها از تلیفون ها استفاده سوء میشود که این کار جنجال های فراوانی را برای شماری از شهروندان کشوربه میان آورده است.

آخرین به روز رسانی در دوشنبه 18 قوس 1392 ساعت 16:42
 
خبر ها - بازرگانی
نوشته شده توسط Shahla Murtazaie   
چهارشنبه 13 قوس 1392 ساعت 07:53

مسؤولان وزارت تجارت و صنایع روزسه شنبه گفته اند که افغانستان ۵۰۰ هزار تُن نفت از روسیه وارد می کند.

سرپرست این وزارت طی سفرش به روسیه موافقت یک شرکت دولتی روسی را برای فروش ۵۰۰ هزار تُن نفت با تخفیف به افغانستان ، بدست آورد و قرار است که این مقدارنفت توسط دولت وشرکت های خصوصی وارد کشورگردد.

مسؤولان تاکید کرده اند که شرکت دولتی گازپروم روسیه پذیرفته است که هرتُن پترول را با ۹۵ دالرتخفیف و هرتُن دیزل را با ۵۵ دالر تخفیف به افغانستان بفروشد.

این درحالیست که معین وزارت تجارت و صنایع گفته است که اسناد قرارداد خرید نفت ازروسیه آماده است وپس ازمنظوری رییس جمهوروپرداخت پول ازسوی وزارت مالیه واردات نفت از روسیه آغازخواهد شد.

معین صنایع وزارت تجارت و صنایع، متصل کومکی گفته است:« هدف ما این است که با شرائط خوب تیل را به افغانستان می آوریم و دولت ازنرخ تمام شده آن خبرمی شود و مصرف آوردن و ترانسپورت برای ما معلوم می شود و به همکاری شرکت های خصوصی ما قیمت داده می توانیم به بازار که به چه بهایی فروخته شود که شرکت های وارد کننده هم زیان نکند و مستهلکین هم راضی باشند.»

به گفتۀ مسؤولان وزارت تجارت و صنایع از۵۰۰ هزارتُن نفتی که قراراست ازروسیه خریداری شود درحدود۲۰ درصد آن ازسوی تصدی مواد نفتی وگاز مایع وارد خواهد شد و باقی مانده آن توسط شرکت های خصوصی که ازسوی این وزارت به شرکت گازپروم معرفی می شوند، وارد خواهد شد.

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه 13 قوس 1392 ساعت 21:03
 
خبر ها - بازرگانی
نوشته شده توسط TOLOnews.com   
سه شنبه 12 قوس 1392 ساعت 10:04

مقام‌های محلی ولایت روز دوشنبه از ایجاد نَخستین شهرک صنعتی و رهایشی قالین دراین ولایت، خبر داده اند.

گفته می شود که دراین شهرک، چندین کارخانۀ قالین بافی وپروسس قالین ایجاد خواهد شد و ۱هزار و ۵۰۰ تن درآن زنده‌گی خواهند کرد.

اين نُخستين شهرک قالين دركشور است كه درسی كيلومتری غرب شهر هرات، ساخته شده و در اختيار توليد كننده‌گان قالين قرار داده خواهد شد.

معين وزارت تجارت وصنايع، متصل کمکی گفته است که اين شهرک با همۀ امكانات صنعتی ورهايشی مجهز خواهند شد وصنعت گران قالين از آن در توليد وپروسس قالين، ازآن استفاده كنند.

متصل كمكی گفته است: " هم زمین صنعتی برایشان توزیع می کنیم وهم زمین رهایشی را به خاطریکه درآنجا رهایش هم داشته باشند، چون صنعت قالین یک صنعتی‌ست که به افراد زیاد ضرورت است و یک خصوصیت دیگری که این صنعت دارد و ما رهایش را درنظر گرفته‌ایم این است که طبقۀ اناث بیشتر مصروف باشند به همین خاطر، این شهرک به این بزرگیش اولین شهرک درسطح کشور ما، خواهد بود."

درهمين حال، والی هرات، سید فضل الله وحیدی گفته است که در شهرک های صنعتی اين ولايت چندين تن بنام توليد كنندۀ، زمين گرفته اند وبا گذشت چندين سال تاكنون كارخانه های شان را فعال نكرده .اند

والی هرات هشدار داده است كه اگر اين كارخانه‌ها تا یک ماۀ ديگر فعال ساخته نشوند، اين زمين‌ها از آنان گرفته خواهند شد ودر اختيار ديگر بازرگانان وتوليد كننده‌گان، قرار داده خواهند شد.

وی افزوده است: " فقد ما برایشان یک ماه وقت می دهیم که هشدار صادر شده ویک ماه وقت دارند."

قرار است بخشی از زمين های اين شهرک در اختيار بانوان توليد كنندۀ قالين دراین ولایت، قرار داده شوند.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 12 قوس 1392 ساعت 20:18
 
ابتدا قبلی 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 بعدی انتها

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL