بازرگانی


خبر ها - بازرگانی
نوشته شده توسط Ahmad Ramin Ayaaz   
چهارشنبه 17 میزان 1392 ساعت 12:25

در کارخانۀ از بوتل های پلاستیکی که ازمیان زباله ها برداشته می شوند، فایبر تولید می شود و از این فایبر در تولید پنبۀ مصنوعی وموکت سازی استفاده می گردد.

مسؤولان این کارخانه نبود زمین وبرق دوامدار را ازنگرانی های شان گفته اند، اما رییس ادارۀ حمایت ازسرمایه گذاری ها درافغانستان گفته است که درحل این مشکل ها تلاش خواهد کرد.

این نُخستین کارخانۀ تولید فایبر ازمواد باز یافت شدۀ زباله در کشوراست که ازبوتل های پلاستیکی دور ریخته شده، فایبر تولید می کند. این کارخانه با سرمایۀ دومیلیون دالر دریک زمین اجاره یی ایجاد شده است وهم اکنون سه صد تن درآن کارمی کنند.

رییس شرکت تولیدی فایبر پکتیکا شاهین، شیخ محمد زمانی گفته است: « جای ما نداریم؛ جای ما هم اکنون کرایی است. باید جای برای ما فراهم شود. ما دراین محل بیشتر مصرف کرده ایم، از این جا اگر به جای دیگر برویم، بسیار زیان می کنیم.»

درهمین حال، رییس ادارۀ آیسا از ایجاد این کارخانه استقبال می کند واین کار را گامی به سوی خودبسنده گی می داند.

رییس ادارۀ آیسا، وفی الله افتخار گفته است: « فایبر در سکتوی های مختلف صنعتی به حیث مواد خام استفاده می شود، پیش ازاین در حدود چند تُن روزانه همین مواد اضافی به خارج می رفت و در آن جا پروسس می شود و دوباره به افغانستان می آمد که این بالای نرخ مواد خام هم تأثیرات داشت.»

بر بنیاد اطلاعات مسؤولان این کارخانه، هم اکنون دریک شبانه روز هفت تُن فایبر در این کارخانه تولید می شود که ازآن پنبه مصنوعی بدست می آید.

به گفتۀ آنان از فایبر تولید شده دراین کارخانه درصنعت موکت سازی نیز کارگرفته می شود وقراراست تا یک ماه دیگر تولیدات این کارخانه به بیست تن درشبانه روز ونیز شمار کارگران آن به ششصد افزایش یابند.

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه 18 میزان 1392 ساعت 09:43
 
خبر ها - بازرگانی
نوشته شده توسط Shahla Murtazaie   
دوشنبه 15 میزان 1392 ساعت 19:54

نخستین فروشگاه کفش های تولید شده درکشور درکابل گشایش یافت. مسوولان اتحادیه ملی پیشه وران گفته اند که این فروشگاه با کمک پروژه " انکشاف مارکیت های جدید " ازسوی وزارت تجارت وصنایع وبه همکاری نهاد " جی آی زید " ایجاد شده است.

مسوولان وزارت تجارت وصنایع گفته اند که آنان تلاش دارند تا این گونه فروشگاه ها را درولایت های دیگر نیز ایجاد کنند. این نخستین فروشگاه کفش های تولید شده درکشور است که با هزینه درحدود ۴۰۰۰۰ دالر درکابل گشایش میابد.

دراین جا تمامی بوت دوزان کارگاه های کوچک تولیدات شان را که کفش های چرمیی مردانه وزنانه استندُ به فروش گذاشته اند.

محمد حسن سپاهی، رییس اتحادیه ملی پیشه وران افغانستان گفته است:« وضعیت پیشه وران دردوازده سال گذشته ازتوجه دولت دور بوده. اما در دوسال گذشته که دولت برخی پالیسی های جدید را روی دست گرفته، ازجمله حمایت وتشویق صنایع داخلی امکانات آن فراهم شده که شماری ازصنایع داخلی درحال رشد هستند. مانند، صنعت موبل سازی، فلز کاری و بوت دوزی هم که به سوی رونق یافتن است.»

متصل کومکی، معین انکشاف سکتور خصوصی وصنایع وزارت تجارت وصنایع دراین مورد گفته است:« برای گشایش فروشگاه بوت وطنی وزارت تجارت وصنایع زمینه را مساعد ساخته به همکاری پروژه انکشاف مارکیت های جدید واتحادیه بوت دوزان وپیشه وران کابل جای مخصوص را برای معرفی تولیدات داخلی ساختیم وما می خواهیم که نه تنها درکابل بل درولایت ها این گونه جای مخصوص را داشته باشیم.»

مسوولان اتحادیه پیشه وران افزوده اند که درنظر دارند به کمک وزارت تجارت وصنایع وپروژه " انکشاف مارکیت های جدید " در جلال آباد، مزارشریف وهرات نیز مراکز فروش ساخته های دستی را ایجاد کنند.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 16 میزان 1392 ساعت 14:13
 
خبر ها - بازرگانی
نوشته شده توسط Shahla Murtazaie   
يكشنبه 14 میزان 1392 ساعت 13:33

درنشست اتاق مشترک تجارت وصنایع افغانستان- پاکستان نماینده گان دوکشور دربارۀ مشکلات بازرگانی وترانزیتی دوکشورگفتگوکردند.

معاون اتاق تجارت وصنایع افغانستان گفته است که درنتیجۀ این گفتگوها برخی ازمشکلات بازرگانی وترانزیتی میان افغانستان و پاکستان تا اندازۀ حل شده اند.

به گفتۀ او دراین نشست دربارۀ برگزاری نشست "اپتیکا" درآینده های نزدیک تأکید شده است.

معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان که با یک هیئت بازرگانی و سرمایه گذاری افغان، به پاکستان رفته بودند گفته است که درنشست اتاق مشترک تجارت وصنایع افغانستان - پاکستان دربارۀ مشکلات بازرگانی و ترانزیتی میان دوکشوربا مقام های حکومتی آن کشورگفتگوکرده اند.

معاون اتاق تجارت وصنایع افغانستان، خانجان الکوزی گفته است که :« هفتۀ پیش به پاکستان رفتیم همراه وزیرتجارت پاکستان دربارۀ مشکلات ترانزیتی گفتگوکردیم برخی ازمشکلات را برطرف کردیم وبرخی آنها باقی مانده که دولت ما به زودترین فرصت نشست اپتیکا را برگزارکنند تا مشکلات ترانزیتی حل شوند.»

مسؤولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفته اندکه درنشست اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان- پاکستان به برگزاری نشست "اپتیکا" برای حل مشکلات ترانزیتیی که دربندرحیرتان وکراچی وجود دارند نیزتأکید شده است.

به گفتۀ مسؤولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان دراین نشست، ریاست دوره یی اتاق مشترک تجارت وصنایع افغانستان وپاکستان برای یک و نیم سال آینده به اتاق تجارت وصنایع افغانستان سپرده شد.

آخرین به روز رسانی در يكشنبه 14 میزان 1392 ساعت 21:17
 
خبر ها - بازرگانی
نوشته شده توسط Zabiullah Jahanmal   
دوشنبه 8 میزان 1392 ساعت 11:50

وزارت تجارت وصنایع روز یک شنبه گفته است که سالانه به ارزش بیش از یک میلیارد دالر دار و وتجهیزات پزشکی از پاکستان وارد افغانستان می شود، اما احتمال دارد که مشکلات بازرگانی وترانزیتی افغانستان با پاکستان این واردات را کاهش بدهد.

ازسویی هم شماری از وارد کننده گان دارو درکشور گفته اند که حکومت در دوازده سال گذشته هیچ کاری دربخش تولید دارو در کشور نکرده است .

بنابر آمارهای وزارت تجارت وصنایع ، درحال حاضر نودوشش درصدِ دارو ازخارج کشور می آید که شصت درصد آن داروهای ساخت پاکستان است، اما اکنون کارخانه داران پاکستانی نگران ازدست دادن بازار درافغانستان هستند.

معین وزارت تجارت صنایع، مزمل شینواری گفته است: « درنشستی که بابازرگانان بخش داروی پاکستان داشتیم این بازرگانان می گویند، که سالانه به ارزش یک میلیارد دالر دارو و ابزارطبی را به افغانستان صادرمی کنند وحکومت پاکستان باید مشکل ترانزیتی را با افغانستان حل سازد تا تجارت ما زیان نبیند.»

در دوازده سال گذشته تنها شانزده کارخانه تولید دار و آن هم با ظرفیت های پائین درکشوربه کارانداخته شده اند که درحدود ده کارخانۀ آن در داخل خانه های رهایشی ایجاد شده اند.

رییس هیئات عامل نهاد خدمات دوایی افغانستان، عبدالخالق ځاځی گفته است: « با تأسف باید بگویم که در دوازده سال گذشته حکومت دراین بخش هیچ کاری نکرده است کارخانه دار نیاز به حمایت مالی، زمین و برق دارد، اما دراختیارش نیست پس چطور دراین بخش سرمایه گذاری شود.»

درحال حاضرگذشته ازپاکستان و ایران از کشورهای آلمان، چین، هند، امارات متحد عربی وترکیه نیز داروهای گرانقیمت به افغانستان وارد می شوند وگفته می شود که درافغانستان انتی بیوتیک ها بیشترین مصرف را دارند.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 9 میزان 1392 ساعت 11:26
 
خبر ها - بازرگانی
نوشته شده توسط TOLOnews.com   
چهارشنبه 3 میزان 1392 ساعت 12:12

قراراست روزچهارشنبه یک هیئت بازرگانی وسرمایه گذاری افغانستان به پاکستان برود. این هیئت درچارچوب اتاق تجارت وصنایع مشترک افغانستان-پاکستان، با هیأت پاکستانی فرصت های اقتصادی در دوکشوررا به بررسی خواهد گرفت.

رهبری هیئت بازرگانی وسرمایه گذاری افغانستان را خان جان الکوزی معاون اتاق های تجارت وصنایع افغانستان به دوش خواهد داشت.

درترکیب هیئتی که ازافغانستان درنشست مشترک با بازرگانان وسرمایه گذاران پاکستانی درشهر کراچی پاکستان شرکت می کنند نماینده گانی ازبخش های مختلف مانند ساخت وساز، مواد غذایی ، کشاورزی ، مونتاژ، تولید پلاستیک، برق، نساجی وخدمات حقوقی هستند که درنشست مشترک با بازرگانان وسرمایه گذاران پاکستانی زمینه های توسعۀ تجارت وهمکاری های صنعتی را به بررسی می گیرند.

رییس اتاق مشترک تجارت وصنایع افغانستان-پاکستان، ضیاالحق سرحدی گفته است: « اتاق تجارت و صنایع مشترک افغانستان و پاکستان دو سال می شود که ایجاد شده است. و به سلسله سفر های قبلی هییت افغانستان به شهر کراچی می آیند و در یک نمایشگاه که برگزار می شود شرکت می کنند. همچنان ما در هر سه ماه یک نشست داریم و اینها برای اشتراک در این نشست می آیند.»

رییس اتاق مشترک تجارت وصنایع افغانستان -پاکستان گفته است که هیئت های بازرگانی وسرمایه گذاری دوکشور از بیست وپنجم سپتمبرتا بیست ونهم سپتمبر فرصت های اقتصادی و چگونگی افزایش معاملات را به ویژه درطول مرزهای مشترک دوکشوربرای کمک به توسعه اقتصادی افغانستان وپاکستان بررسی می کنند.

این هیئت همچنان از نمایشگاه سازمان توسعه تجارت پاکستان که برای چهار روز برگزارمی شود و افغانستان نیز درآن غرفه خواهد داشت، دیدن میکنند و نیزدرباره بهترعملی شدن پیمان تجارتی وترانزیتی میان افغانستان وپاکستان با مقامات پاکستان گفتگو می کنند.

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه 4 میزان 1392 ساعت 14:00
 
ابتدا قبلی 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 بعدی انتها

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL