بازرگانی


خبر ها - بازرگانی
نوشته شده توسط Shahla Murtazaie   
دوشنبه 22 میزان 1392 ساعت 16:23

مسؤولان ادارۀ انکشاف صادرات افغانستان روز دوشنبه گفته اند که تولید کننده گان صنایع دستی دربخش معیاری سازی ازسوی کارشناسان خارجی آموزش میبینند.

مسؤولان ادارۀ انکشاف صادرات افغانستان افزوده اند که پیمانی میان این اداره وادارۀ حرکت امضا شده است که بربنیاد آن کارشناسان اروپایی وامریکایی تولید کننده گان صنایع دستی را دربخش های طرح ریزی، بلند بردن کیفیت و معیاری سازی صنایع دستی بدون تغییر اصلیت فرهنگی آن ها آموزش می دهند.

مسؤولان ادارۀ انکشاف صادرات افغانستان برابرنبودن ساخته های دستی کشور را با معیارهای لازم جهانی چالشی دربرابر بازاریابی این ساخته ها می دانند وافزوده اند که همین کار سبب شده است که ساخته های دستی افغانستان نتوانند با ساخته های دستی دیگرکشورها رقابت کنند.

اما اکنون کارشناسان اروپایی و امریکایی دربخش های طراحی ومعیاری سازی و نیز مواردی که ازپیشرفت بخش ساخته های دستی به ویژه فعالیت زنان جلو گیری می کنند، تحقیق می کنند تا تغییرات بنیادی را دربخش صنایع دستی و معیاری سازی آن درکشور به میان آورند.

رییس اداره انکشاف صادرات افغانستان، نجلا حبیب یار گفته است: « پروژۀ را با نهاد حرکت امضاء کردیم که به اساس آن دراین ورکشاپ ها بحث های عمومی می شود که کدام طرح ها دربازارهای اروپایی و امریکایی خریداردارند وما بدانیم که دانش تجارافغان درچه سطحی است که ما برنامه را طرح ریزی کنیم وستندرد اساسی داشته باشیم.»

به گفتۀ مسؤولان ادارۀ انکشاف صادرات افغانستان این پروژه ازسوی نهاد حرکت راه اندازی شده است و توسط ادارۀ انکشاف صادرات عملی می شود.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 23 میزان 1392 ساعت 18:04
 
خبر ها - بازرگانی
نوشته شده توسط Zabiullah Jhanmal   
يكشنبه 21 میزان 1392 ساعت 14:26

 

با رسیدن عیدقربان، بهای دام دربازارهای پایتخت تا چهل درصد افزایش یافته است.

شماری ازشهروندان کشورگفته اندکه تا کنون هیچ نظارتی ازسوی حکومت برخرید وفروش دام صورت نمیگیرد.

ازسویی هم فروشندگان دام گفته اندکه بیشتراین دامها ازبیرون کشوروارد میشوند واخاذی ها درمسیرراه ها ازعلت های اساسی افزایش بهای دام دربازارهاست.

بانزدیک شدن عید قربان درگوشه وکنارپایتخت بازارهای فروش دام ایجاد میشوند و فروشندگان این دامها را به بهای دلخواه میفروشند .گفته میشود که دراین روزها بهای دام به گونه اوسط تا چهل درصد افزایش یافته است و هیچ نهادی هم برخرید وفروش دام نظارت ندارد.

درهمین حال اتاق تجارت وصنایع گفته است که، هشتاد درصد این دام ها ازپاکستان وارد میشوند ودرمسیر راه از وارد کنندگان به بهانه های مختلف به گونۀ غیرقانونی پول گرفته میشود.

معاون اتاق تجارت وصنایع، خانجان الکوزی گفته است که :« وارد کنندگان این مواشی با ده ها اخازی روبروهستند به نام های مختلف ازآنان پول گرفته میشود وشمامیدانید که این فروشندگان مصارف را به بهای اصلی این مواشی افزود میکنند.»

این درحالیست که درتمام کشورهای اسلامی بارسیدن عید قربان بهای دام ها ازسوی حکومت ها نظر به وزن دام سنجش میشود وبازارمعیینی دور ازشهر برای فروش و ذبح دام موجود است اما ظاهرا درافغانستان چنین برنامه یی موجود نیست و فروش وذبح دام درداخل شهرسبب ایجاد زباله وبوی زننده میشود که میتوانند بیماری هایی را نیز درپی داشته باشد.

آخرین به روز رسانی در دوشنبه 22 میزان 1392 ساعت 16:34
 
خبر ها - بازرگانی
نوشته شده توسط Ahmad Ramin Ayaaz   
چهارشنبه 17 میزان 1392 ساعت 12:25

در کارخانۀ از بوتل های پلاستیکی که ازمیان زباله ها برداشته می شوند، فایبر تولید می شود و از این فایبر در تولید پنبۀ مصنوعی وموکت سازی استفاده می گردد.

مسؤولان این کارخانه نبود زمین وبرق دوامدار را ازنگرانی های شان گفته اند، اما رییس ادارۀ حمایت ازسرمایه گذاری ها درافغانستان گفته است که درحل این مشکل ها تلاش خواهد کرد.

این نُخستین کارخانۀ تولید فایبر ازمواد باز یافت شدۀ زباله در کشوراست که ازبوتل های پلاستیکی دور ریخته شده، فایبر تولید می کند. این کارخانه با سرمایۀ دومیلیون دالر دریک زمین اجاره یی ایجاد شده است وهم اکنون سه صد تن درآن کارمی کنند.

رییس شرکت تولیدی فایبر پکتیکا شاهین، شیخ محمد زمانی گفته است: « جای ما نداریم؛ جای ما هم اکنون کرایی است. باید جای برای ما فراهم شود. ما دراین محل بیشتر مصرف کرده ایم، از این جا اگر به جای دیگر برویم، بسیار زیان می کنیم.»

درهمین حال، رییس ادارۀ آیسا از ایجاد این کارخانه استقبال می کند واین کار را گامی به سوی خودبسنده گی می داند.

رییس ادارۀ آیسا، وفی الله افتخار گفته است: « فایبر در سکتوی های مختلف صنعتی به حیث مواد خام استفاده می شود، پیش ازاین در حدود چند تُن روزانه همین مواد اضافی به خارج می رفت و در آن جا پروسس می شود و دوباره به افغانستان می آمد که این بالای نرخ مواد خام هم تأثیرات داشت.»

بر بنیاد اطلاعات مسؤولان این کارخانه، هم اکنون دریک شبانه روز هفت تُن فایبر در این کارخانه تولید می شود که ازآن پنبه مصنوعی بدست می آید.

به گفتۀ آنان از فایبر تولید شده دراین کارخانه درصنعت موکت سازی نیز کارگرفته می شود وقراراست تا یک ماه دیگر تولیدات این کارخانه به بیست تن درشبانه روز ونیز شمار کارگران آن به ششصد افزایش یابند.

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه 18 میزان 1392 ساعت 09:43
 
خبر ها - بازرگانی
نوشته شده توسط Shahla Murtazaie   
دوشنبه 15 میزان 1392 ساعت 19:54

نخستین فروشگاه کفش های تولید شده درکشور درکابل گشایش یافت. مسوولان اتحادیه ملی پیشه وران گفته اند که این فروشگاه با کمک پروژه " انکشاف مارکیت های جدید " ازسوی وزارت تجارت وصنایع وبه همکاری نهاد " جی آی زید " ایجاد شده است.

مسوولان وزارت تجارت وصنایع گفته اند که آنان تلاش دارند تا این گونه فروشگاه ها را درولایت های دیگر نیز ایجاد کنند. این نخستین فروشگاه کفش های تولید شده درکشور است که با هزینه درحدود ۴۰۰۰۰ دالر درکابل گشایش میابد.

دراین جا تمامی بوت دوزان کارگاه های کوچک تولیدات شان را که کفش های چرمیی مردانه وزنانه استندُ به فروش گذاشته اند.

محمد حسن سپاهی، رییس اتحادیه ملی پیشه وران افغانستان گفته است:« وضعیت پیشه وران دردوازده سال گذشته ازتوجه دولت دور بوده. اما در دوسال گذشته که دولت برخی پالیسی های جدید را روی دست گرفته، ازجمله حمایت وتشویق صنایع داخلی امکانات آن فراهم شده که شماری ازصنایع داخلی درحال رشد هستند. مانند، صنعت موبل سازی، فلز کاری و بوت دوزی هم که به سوی رونق یافتن است.»

متصل کومکی، معین انکشاف سکتور خصوصی وصنایع وزارت تجارت وصنایع دراین مورد گفته است:« برای گشایش فروشگاه بوت وطنی وزارت تجارت وصنایع زمینه را مساعد ساخته به همکاری پروژه انکشاف مارکیت های جدید واتحادیه بوت دوزان وپیشه وران کابل جای مخصوص را برای معرفی تولیدات داخلی ساختیم وما می خواهیم که نه تنها درکابل بل درولایت ها این گونه جای مخصوص را داشته باشیم.»

مسوولان اتحادیه پیشه وران افزوده اند که درنظر دارند به کمک وزارت تجارت وصنایع وپروژه " انکشاف مارکیت های جدید " در جلال آباد، مزارشریف وهرات نیز مراکز فروش ساخته های دستی را ایجاد کنند.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 16 میزان 1392 ساعت 14:13
 
خبر ها - بازرگانی
نوشته شده توسط Shahla Murtazaie   
يكشنبه 14 میزان 1392 ساعت 13:33

درنشست اتاق مشترک تجارت وصنایع افغانستان- پاکستان نماینده گان دوکشور دربارۀ مشکلات بازرگانی وترانزیتی دوکشورگفتگوکردند.

معاون اتاق تجارت وصنایع افغانستان گفته است که درنتیجۀ این گفتگوها برخی ازمشکلات بازرگانی وترانزیتی میان افغانستان و پاکستان تا اندازۀ حل شده اند.

به گفتۀ او دراین نشست دربارۀ برگزاری نشست "اپتیکا" درآینده های نزدیک تأکید شده است.

معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان که با یک هیئت بازرگانی و سرمایه گذاری افغان، به پاکستان رفته بودند گفته است که درنشست اتاق مشترک تجارت وصنایع افغانستان - پاکستان دربارۀ مشکلات بازرگانی و ترانزیتی میان دوکشوربا مقام های حکومتی آن کشورگفتگوکرده اند.

معاون اتاق تجارت وصنایع افغانستان، خانجان الکوزی گفته است که :« هفتۀ پیش به پاکستان رفتیم همراه وزیرتجارت پاکستان دربارۀ مشکلات ترانزیتی گفتگوکردیم برخی ازمشکلات را برطرف کردیم وبرخی آنها باقی مانده که دولت ما به زودترین فرصت نشست اپتیکا را برگزارکنند تا مشکلات ترانزیتی حل شوند.»

مسؤولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفته اندکه درنشست اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان- پاکستان به برگزاری نشست "اپتیکا" برای حل مشکلات ترانزیتیی که دربندرحیرتان وکراچی وجود دارند نیزتأکید شده است.

به گفتۀ مسؤولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان دراین نشست، ریاست دوره یی اتاق مشترک تجارت وصنایع افغانستان وپاکستان برای یک و نیم سال آینده به اتاق تجارت وصنایع افغانستان سپرده شد.

آخرین به روز رسانی در يكشنبه 14 میزان 1392 ساعت 21:17
 
ابتدا قبلی 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 بعدی انتها

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL