بازرگانی


خبر ها - بازرگانی
نوشته شده توسط Geeti Mohseni   
سه شنبه 13 حوت 1392 ساعت 08:38

پس ازآن که وزیر امورخارجۀ، شورای امنیت ملی را دربارۀ تصمیم پاکستان برای ساختن یک بند آبگردان بر فراز رودخانۀ اندوس درمسیر دریای کابل آگاه ساخت، این شورا با ابراز نگرانی از این تصمیم پاکستان، خواستارپیگیری این موضوع ازمجراهای جهانی شده است.

در خبرنامۀ بربنیاد خبرنامۀ وزارت امورخارجه تا هنوز پاکستان افغانستان را دربارۀ ساختن این بند از راۀ دیپلوماتیک آگاه نساخته است ونیز هیچ گونه توافق قبلی دراین زمینه صورت نگرفته است.

ازسویی هم کارشناسان براین باورند که حکومت نباید این موضوع را ساده بگیرد درغیر آن پاکستان حقوق یک جانبه را بر دریاهای مشترک دوکشور دعوا خواهد کرد.

استاد دانشگاۀ کابل، نجیب فهیم گفته است که " اگردولت افغانستان سکوت کند پاکستان یک حق را بدست می آورد که هرگاه در آینده ما بخواهیم یک پروژه را بخاطر بهره برداری روی این رودخانه احداث بکنیم چه پروژه آب یاری به مقصد زراعت و یا برق باشد ما جدا به او نیاز دارم اگر بعد از پاکستان اقدام کنیم پاکستان ادعا می بکند که ما میلیارها سرمایه گذاری روی این آب کردم و شما اصلآ نسبت به این قضیه عکس العمل نداشتن و ما حق استفاده از این آبها را دارم و شما رعایت کنید."

بربنیاد خبرنامۀ وزارت امورخارجه، پاکستان برای تمویل این پروژه از بانک جهانی کمک خواسته است وبانک جهانی خواستار نظر جانب افغانستان دراین باره شده است.

اکنون شورای امنیت از وزارتهای امور خارجه و مالیه خواسته است تا نگرانی افغانستان را در مورد این تصمیم به بانک جهانی برسانند وازاین بانک بخواهند ازتمویل این پروژه بدون موافقت افغانستان خود داری کند.

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه 14 حوت 1392 ساعت 09:30
 
خبر ها - بازرگانی
نوشته شده توسط Zabiullah Jahanmal   
دوشنبه 12 حوت 1392 ساعت 08:56

اتحادیه سراسری شرکت‌های نفت وگاز افغانستان، شماری از بازرگانان ومقام‌های دولتی را در وارد کردن موادنفتیی کم کیفیت، به تبانی متهم میسازد.

مسؤولان اتحادیه سراسری شرکت های نفت و گاز با استقبال از تصمیم شورای وزیران دربارۀ منع واردات مواد نفتی نیمه خام وکم کیفیت، گفته اند با وجود ممنوع شدن واردات این مواد، هنوزهم مواد نفتی کم کیفیت به شیوه‌های مختلف وارد بازارهای کشورمیشوند.

تجارت پُرسود مواد نفتی درکشورهمواره با جنجال هایی همراه بوده است، اظهارات مسؤولان اتحادیۀ سراسری شرکت های نفت وگاز افغانستان گواۀ آنست که شماری از بازرگانان درتبانی با مقام‌های دولتی مواد نفتی کم کیفیت وزیانبار را وارد کشورمیسازند وسود زیادی بدست میاورند.

رییس عامل اتحادیۀ سراسری نفت وگازافغانستان، آذرخش حافظی " مجوز یک بارگی یی پنج صد هزارتُن نفت پریماگون به کشور ما را متوجه ساخت که این تجارت کثیف میان حلقه‌های حکومتی وشماری ازبازرگانان عواید میلیون‌ها دالر را که ازراۀ قانونی درزمان کم امکان ندارد فراهم میسازد."

واگذاری تصمیم نهایی دربارۀ اجازه یا عدم اجازۀ واردات مواد نفتی مانند پریماگون به شورای وزیران نشان ازآن دارد که درواردات مواد نفتی دست‌های زورمندی دخیل اند و تجارت این مواد درافغانستان خارج ازروند معمولی است.

رییس عامل اتحادیه سراسری نفت وگازافغانستان، آذرخش حافظی گفته است " تلاش‌های مان برای جلوگیری از واردات مواد بی کیفیت وآن هم با مافیایی بزرگ کاری آسان نیست. حتا من به روزها دریک جای نتوانستم بخوابم اما میدانم که این تلاش‌ها بلاخره نتیجه داده است وما خوش استیم."

ازسویی هم اتحادیه سراسری شرکت های نفت وگازافغانستان ادعادارد که، ادارۀ ملی استندرد با وجود فیصلۀ شورای وزیران دربارۀ منع واردات مواد کم کیفیت وتوقف کار شرکت سنجش کیفیت جیوکم، هنوزهم به مواد نفتیی کم کیفیت اجازۀ ورود میدهد، اما مسؤولان ادارۀ ملی استندرد گفته است ازحالا تا سه ماۀ دیگر با کمک شرکت بین المللی سنجش کیفیت"جیوکم" ازورود مواد کم کیفیت جلوگیری خواهد کرد وپس ازآن تدابیردیگری برای این کارسنجیده خواهد شد.

معاون فنی ادارۀ ملی نورم وستندرد، مجیب الرحمان خطیر" ما میدانیم که این کارها به حلقۀ مشخصی که ازاین راه سود غیرقانونی بدست میاوردند ربط دارد وآنها تلاش میکنند که سود غیرقانونی که ازدست شان به سبب نظارت جدی ازواردات مواد نفتی به کشوروآن هم ازسوی ادارۀ ملی نورم وستندرد رفته است برعلیه ادارۀ ما این چنین گپ ها میگویند."

مسؤولان اتحادیۀ سراسری نفت وگاز گفته اند، ایجاد آزمایشگاه‌های سنجش کیفیت مواد نفتی درکشورهزینۀ زیادی نمیبرد واگر دولت توان ایجاد آنها را ندارد بازرگانان حاضرند دراین زمینه به دولت وام بدهند.

به گفته این اتحادیه به زودی یک پالایشگاۀ بزرگ برای تصفیه مواد نفتی خام و نیمه خام درکشور ایجاد خواهد شد.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 13 حوت 1392 ساعت 12:08
 
خبر ها - بازرگانی
نوشته شده توسط Zabiullah Jahanmal   
يكشنبه 11 حوت 1392 ساعت 10:24

وزارت امورخارجه روزشنبه گفته است که ساخت راۀ ابریشم ازپروژه‌‎های دراولویت حکومت افغانستان است که درنشست همکاری‌های اقتصادی منطقه یی یک باردیگر روی آن بحث خواهند شد.

مسؤولان این وزارت گفته اند، درنشست همکاری‌های اقتصادی منطقه یی یا"ریکا" که قراراست امسال برگزارشود، طرح‌های تازۀ پروژه‌های منطقه یی افغانستان پیشنهاد خواهند شد.

مسؤولان این وزارت می افزایند که، عملی شدن یک پروژه بزرگ ترانزیت برق ازآسیای میانه به پاکستان وساخت بند برق بردریای کنر مشمول طرح‌های تازه یی هستند که دراین نشست پیشنهاد خواهند شد.

هرچند ساخته شدن راۀ جدید ابریشم که ازافغانستان میگذرد، ازموارد مهم دونشست همکاری‌های اقتصادی منطقه یی بوده است وگفته میشود برای ساخته شدن این راه تا کنون پنج طرح میان کشورهای ترکیه، چین، قزاخستان، آزربایجان وایالات متحد امریکا ساخته شده اند، اما دیده میشود که تا کنون هیچ یک ازاین طرح‌ها عملی نشده اند.

مشاورارشد اقتصادی رییس جمهور، شام لال بتیهجا گفته است "راۀ ابریشم یک پیشرفت بزرگ ترانزیتی وبازرگانی درمنطقه خواهند بودوما میدانیم که نقش افغانستان دراین پروژه به مثابۀ یک کشورترانزیتی برجسته است، ودراین بخش نه تنها افغانستان بسیاری ازکشورهای منطقه سود خواهند برد."

مشاوراقتصادی رییس جمهوردرمیزگردنشست همکاری‌های اقتصادی منطقه یی برای افغانستان برعملی شدن این پروژه تأکید دارد.

رییس همکاری‌های اقتصادی وزارت امورخارجه، وحیدالله ویسی گفته است" ما هفده طرح را که درنشست قبلی هم داشتیم برای ساخت راۀ ابرایشم بود ودیگر این‌که ساخت این راه بسود همه کشورهای منطقه است که باید درکنارپروژه‌های دیگرمنطقه یی دراولویت قرارگیردوحکومت همواره برای عملی شدن آن تلاش کرده است."

ازسویی هم مسؤولان وزارت امورخارجه گفته اند، ساخت بند برق کنر، عملی شدن یک پروژه بزرگ ترانزیت برق آسیای میانه ازراۀ افغانستان به پاکستان وایجاد بندرهای بیشترمرزی با کشورهای منطقه، ازطرح‌های جدید آنان درنشست همکاری‌های منطقه یی هستندکه برعملی شدن آنها تأکید خواهند شد.

آخرین به روز رسانی در دوشنبه 12 حوت 1392 ساعت 08:30
 
خبر ها - بازرگانی
نوشته شده توسط Mir Sayed Sediqi   
پنجشنبه 8 حوت 1392 ساعت 15:03

کاپیتان تیم ملی فتبال افغانستان، اسلام الدین امیری روز پنج شنبه سفیر بازرگانی شرکت مخابراتی روشن شد.

در نشست خبری که برگذارشد، اسلام الدین امیری با این شرکت قرارداد یک ساله بست.

آقای گفته است" من خوشحالم که در جمع خانوادۀ شرکت مخابراتی روشن پیوستم و امیدوارم که بتوانم از این طریق در راستای گسترش و پیشرفت فتبال کاری انجام بدهم."

رییس منابع بشری شرکت مخابراتی روشن، شیرین رحمانی نقش لیگ برتر فتبال افغانستان روشن را در پیشرفت و گسترش فتبال کشور بسیار برجسته می داند.

شرین رحمانی گفته است که پس از این اسلام الدین امیری د تمامی نشست‌ها و برنامه‌های بازرگانی این شرکت حضورمی یابد.

وی گفته است" ما تلاش میکنم این پشتبانی خود را در سراسر افغانستان گسترش بدهیم و میخواهم که از طریق شرکت روشن و پشتبانی از فتبال وحدت ملی را تقویت کنیم و نیز دوستی و محبت را میان مردم بیشتر بسازیم."

رییس علمیاتی شرکت مخابراتی روشن، امین سمجی پشتبانی از لیگ برتر فتبال افغانستان را در نزدیکی و دوستی میان مردم افغانستان ونیز فراهم سازی زمینه‌های رُشد ورزشکاران اثرگذار میداند و گفته است "ما باورداریم که دوستی و محبت مشترک با فتبال موانع را از میان خواهد برداشت و مردم افغانستان را باهم متحد خواهیم کرد، ما افتخار داریم که لیگ برترفتبال افغانستان را حمایت میکنیم، ما فرصت‌ها و منابع را به جوانان افغان مساعد میکنیم تا به آرزو‌های شان برسند."

اسلام الدین امیری هفت سال است که پیراهن تیم ملی فتبال کشور را برتن دارد و از دوسال بدین سو بازوبند کاپیتانی تیم ملی فتبال کشور را نیز بر بازو می بندد.

آخرین به روز رسانی در جمعه 9 حوت 1392 ساعت 01:04
 
خبر ها - بازرگانی
نوشته شده توسط Zabiullah Jahanmal   
پنجشنبه 8 حوت 1392 ساعت 10:49

دیدبان شفافیت درافغانستان روزچهارشنبه گفته است که نبود یک برنامه ملی برای مدیریت منابع طبیعی وکمبودهای قانون معادن، سبب ایجاد جنگ‌های داخلی درکشورخواهند شد.

دیدبان شفافیت مواردی مانند کاستی‌ها درقانون معادن، نبود مدیریت، نبود شفافیت درقراردادها، نبود نظارت، واگذاری معادن به اشخاص زورمند وبا نفوذ، دخالت پولیس محلی در استخراج معادن و نبود اطلاعات کافی درباره قراردادها را زمینه ساز جنگ های داخلی میداند که احتمالأ از بیرون کشورسازماندهی خواهند شد.

مسؤول دیدبان شفافیت درافغانستان، ستیفن کارترگفته است" وضیعت کنونی زمینه را برای فساد گسترده وجنگ‌های آینده فراهم میسازد و اکنون بدست حکومت است که آیا میخواهد مشکلات ازاین هم بیشترشوند ویا این که یک چارچوب لازم ایجاد شود."

دراین گزارش آمده است که، ایجاد نیروهای محلی برای نگهبانی ازمعادن، زمینه تبانی این نیروها را با زورمندان محلی برای تاراج معادن فراهم میسازد.

اما وزارت معادن بخشی از یافته‌‎های این گزارش را رد میکند و گفته است که منابع معدنی به گونۀ شفاف، قرارداد میشوند.

سخنگوی وزارت معادن، محمدرفیع صدیقی گفته است " ما یک سیستم لازم برای درآمدهای مان ازمنابع معدنی داریم وقراردادها هم به گونۀ شفاف صورت میگیرد که هرکس میتواند ازآن باخبرشود وازسویی هم موضوعات استخراج غیرقانونی مربوط میشود به پولیس ونهادهای قضایی. این کارما نیست که یک نیرو داشته باشیم وجلو این مشکل را بگیریم."

دراین گزارش ازحکومت کنونی و حکومت آینده خواسته شده است تا برای جلو گیری از جنگ های داخلی قانون معادن را جدی بگیرند.

پژوهشگردیدبان شفافیت افغانستان، جاوید نورانی گفته است" درشماری موارد حتا پولیس محلی دراستخراج معادن دخیل هستند درحالیکه ازآنها باید پرسیده شود که آیا آنان برای تأمین امنیت هستند یا اینکه درمعادن کارکنند واینها سبب میشود که شفافیت وجود نداشته باشد ازدرآمدهای منابع معدنی."

بربنیاد این گزارش، بیشترین سود را از معادن کشور، افراد زورمند وکشورهای همسایه میبرند و احتمال دارد که این کشورها درجنگ‌های احتمالی آینده درکشور نقش داشته باشند.

دراین گزارش وضیعت کنونی افغانستان با شماری ازکشورهای افریقایی مانند کانگو به مقایسه گرفته شده است، کشورهایی که استخراج منابع معدنی شان به جای رُشد اقتصادی سبب جنگ‌های ویرانگر داخلی و هدر رفتن منابع معدنی شان شده است.

آخرین به روز رسانی در جمعه 9 حوت 1392 ساعت 01:03
 
ابتدا قبلی 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 بعدی انتها

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL