بازرگانی


خبر ها - بازرگانی
نوشته شده توسط Zabiullah Jahanmal   
يكشنبه 22 جدی 1392 ساعت 10:51

بانک مرکزی گزارش اخیر بازرس ویژۀ ایالات متحد امریکا یا "سیگار" برای بازسازی افغانستان را در بارۀ نظام بانکی افغانستان، گمراه کننده وخطرناک می‌داند.

رییس بانک مرکزی، نورالله دلاوری روز شنبه گفته است که متن این گزارش در بارۀ کاهش کمک‌های فنی ایالات متحد به بانک مرکزی است، اما در نتیجه گیری از احتمال بحران بانکی درکشور و ناتوانی بانک مرکزی ازنظارت لازم از بانک‌ها گفته است و این نگرانی غیرواقعی است.

مسؤولان این بانک گفته اند که بربنیاد بررسی‌های آنان هیچ خطر بحران بانکی، کشور را تهدید نمی‌کند.

نورالله دلاوری گفته است: " شما گزارش را حتما خوانده اید، عنوان این گزارش بسیارخطرناک است، اما درمتن آن شکایت ازنهادهای امریکایی است برای کمک نکردن فنی به بانک مرکزی."

بربنیاد آمارهای بانک مرکزی، درحال حاضر ۳۰۰ میلیار دو ۷۰۰ میلیون دالرسپرده‌های مردم درنظام بانکی کشور وجود دارند و ۱۸ درصد این سپرده ها ازسوی بانک‌ها به قرضه داده شده اند، ۶۰۷ درصد دارایی‌های بانک‌ها به گونۀ نقد نزد بانک مرکزی وجود دارد و در سال ۲۰۱۳ میلادی بانک‌های بازرگانی کشور ۶۵۰ میلیون افغانی مفاد داشته اند.

مدیرعمومی نظارت وارزیابی بانک مرکزی، مطیع الله فائق گفته است: " بربنیاد ارزیابی‌های مان، درحال حاضربانک‌های تجارتی مان در وضیعت خوبی مالی قراردارند، حتا دارایی‌های شان بسیار خوب است وما آن‌ها را هروقت نظارت هم می‌کنیم."

اما شماری ازنمایندگان مردم درمجلس، با توجه به گزارش اخیر سیگار گفته اند که بانک مرکزی باید نگرانی‌های مردم را دراین بخش جوابگو باشد.

نمایندۀ مردم کابل درمجلس، فرخنده زهرا نادری گفته است: " ما می‌خواهیم که نمایندگان مردم وخانۀ ملت درآجندایش، رییس بانک مرکزی را بخواهد تا به مردم ازمشکلات کنونی درنظام بانکی واز راۀ حل هایش، اطمینان دهد."

درهمین حال، مسؤولان بانک مرکزی گفته اند که آنان سه گونه نظارت از بانک‌های تجارتی درکشور انجام می‌دهند و بر بنیاد بررسی‌های آنان وضیعت بانک‌های تجارتی درکشور، بهتراست.

آخرین به روز رسانی در دوشنبه 23 جدی 1392 ساعت 11:21
 
خبر ها - بازرگانی
نوشته شده توسط Shahla Murtazaie   
چهارشنبه 18 جدی 1392 ساعت 08:18

تاخیردوامدار درتصویب قانون جدید معادن خیانت به منافع افغانستان است.

شماری از نماینده گان مجلس گفته اند که با تاخیر درپیش کردن قانون جدید معادن به مجلس عمومی، فرصت های زیاد سرمایه گذاری درکشورازدست میروند واین کارخیانت به منافع مردم افغانستان است.

درهمین حال وزارت معادن وپترولیم نیز گفته است که تصویب نشدن قانون جدید معادن و ازدست رفتن فرصت های سرمایه گذاری به روند خودکفایی بودجۀ دولت ازمنابع داخلی سخت آسیب میزند.

طرح قانون جدید معادن به روز نُزدهم ماۀ جوزای امسال ازسوی وزارت دولت درامورپارلمانی به شورای ملی فرستاده شد.

با آنکه به گفتۀ ادارۀ آیسا ده سرمایه گذار بزرگ منتظرتصویب این قانون هستند، اما هشت ماه است که این قانون درمجلس است و تصویب نمیشود.

رمضان بشردوست نمایندۀ مجلس، تصویب نشدن قانون معادن را یک خیانت می داند و گفته است که این قانون درپارلمان خوابیده است.

عضومجلس نماینده گان، رمضان بشردوست گفته است که :« تصویب نشدن قانون به موقع هرقانونی که باشد به خصوص قانون معادن که ذخایربزرگ ویک وسیلۀ است که افغانستان را می تواند درسطح کشورهای پیشرفته قراردهد وقتی این قانون به وقتش تصویب نمی شود توسط وکیلانی که معاش بسیاربالا می گیرند، لندکروزردارند، کاخ و قصردارند، اما درجلسه ها حاضرنیستند مسلماً این یک خیانت به منافع ملی است.»

آگاهان اقتصاد نیزتصویب نشدن قانون جدید معادن را نتیجۀ بی پروایی مجلس به این قانون مهم میدانند.

سخنگوی وزارت معادن وپترولیم، محمد رفیع رفیق صدیقی گفته است که :« توقع این است که قانون درزمانی به تصویب برسد که ازیک طرف ما فرصت تطبیق آن را داشته باشیم، وضعیت موجود ما را می برد به فرصت های زمانی که هرروزازدست می دهیم واین فرصت های زمانی هرروزهدررفتنش ممکن است آسیب های متعدد خود را بالای وزارت معادن و پترولیم داشته باشد.»

اما شماری ازاعضای کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست مجلس نماینده گان گفته اند که دربارۀ طرح قانون جدید معادن درکمیسیون های هژده گانه بحث شده است، اما نتایج برخی آنها تا کنون به این کمیسیون نرسیده است.

عضوکمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست مجلس نماینده گان، قربان کوهستانی گفته است که :« کوشش ما این است که یک قانونی باشد که سرمایه گذاری ها را جذب کند درافغانستان، ولی جلوگیری ازچور و چپاول هم بکند یعنی منافع اقتصادی هم حفظ شود.»

هرچند وزارت معادن گفته است که سرمایه گذاری روی شمار زیادی ازمعادن کشورمنتظرتصویب قانون جدید معادن است اما با توجه به پیش آمدن تعطیلات زمستانی مجلس و انتخابات ریاست جمهوری امید زیادی به تصویب این قانون ازسوی مجلس نماینده گان نیست.

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه 19 جدی 1392 ساعت 08:59
 
خبر ها - بازرگانی
نوشته شده توسط Anwar Hashimi   
دوشنبه 16 جدی 1392 ساعت 09:28

مقام های محلی ولایت بلخ روزیک شنبه گفته اند که یک مرکز سنجش کیفیت میوه ها با هزینۀ درحدود ۲۷۱ میلیون افغانی درولایت بلخ به بهره بردای سپرده شد.

رییس زراعت ومالداری ولایت بلخ، محمد کاتب شمس گفته است که این مرکز با کمک اتحادیۀ اروپا ساخته شده است. به گفته وی، افزایش کیفیت میوه ها وتوسعۀ باغداری از اولویت های ریاست زراعت ومالداری ولایت بلخ استند.

این مرکز سنجش کیفیت میوه ها با کمک مالی اتحادیۀ اروپا در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ ساخته شده است که درآن به منظور بهبود کیفیت، روی میوه ها وسبزی ها پژوهش می شود.

محمد کاتب شمس به طلوع نیوز گفته است که:« این مرکز برای تثبیت کیفیت میوه ساخته شده به ارزش ۱۹۹ هزار یورو وهمچنان این مرکز یک لابراتوار نیز دارد.»

هرچند باغداران ولایت بلخ ازایجاد چنین مرکزی خوشنود هستند، اما نبود سردخانه ها را ازچالش های اصلی دربرابرنگهداری وصدور فراورده هایشان می دانند.

یکی از دهقانان ولایت بلخ گفته است که:« میوه های ما خراب می شود، اگر سردخانه باشد خراب نخواهد شد ومی توانیم زمستان هم آنرا نگهداری کنیم.»

ازسویی هم مسؤولان وزارت زراعت وآبیاری ازتلاش های این وزارت برای ایجاد سردخانه ها درولایت بلخ سخن گفته اند.

معین وزارت زراعت و مالداری، میر امان الدین حیدری دراین باره گفته است:« ما درنظر داریم که درظرف ۲۳ ماه هشت سردخانه بزرگ را در شش ولایت کشور احداث کنیم.»

بربنیاد اطلاعات ریاست زراعت بلخ، دراین ولایت چهارصد وهشتاد گونه درخت میوه وجود دارند که درحال حاضر، بیش از یک هزار جریب زمین را زیر پوشش گرفته اند واگر برای نگهداری حاصلات این درختان سردخانه ها ایجاد شوند، اوضاع اقتصادی باغداران به گونۀ چشمگیری بهبود خواهد یافت.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 17 جدی 1392 ساعت 14:52
 
خبر ها - بازرگانی
نوشته شده توسط Saleha Sadat   
سه شنبه 10 جدی 1392 ساعت 20:12

هرچند وزارت مالیه عملی شدن پروژه‎های بزرگ وزیربنایی را درسال ۲۰۱۳ میلادی قناعت بخش می داند، اما وزارت اقتصاد وکمیسیون اقتصاد ملی مجلس نماینده‎گان ازعملی شدن این پروژه ها خوشنود نیستند.

وزارت مالیه روزسه‎شنبه گفته است که بودجۀ پروژه های زیربنایی درسال ۲۰۱۳ تا ۶۵ درصد مصرف شده است، درحالی‌که کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نماینده‌گان گفته است که مصرف بودجۀ بسیاری از پروژه‌های زیربنایی کمتر از پنجاه درصد بوده است.

بربنیاد فیصلۀ نشست توکیو، بیشترین بودجه دولت دربخش‎های امنیت، کشاورزی وتوسعۀ زیربناها اختصاص داده می‎شود.

وزارت مالیه گفته است که درسال ۲۰۱۳ میلادی کارپروژه‎های بزرگ وزیربنایی مانند جادۀ کمربندی قیصار-بالا مرغاب-لامان، راه آهن، برنامۀ همبستگی ملی وتجهیز ارتش ملی قناعت بخش بوده است.

مشاور وزارت مالیه، نجیب الله منلی گفته است:" ما ازعملی شدن نزدیک به بیست پروژۀ بزرگ زیربنایی درکشور قناعت داریم. بربنیاد بررسی‌های که ما از روند عملی شدن این پروژه ها داشتیم، کارهای بیشترشان از هشتاد درصد بیشتر تکمیل شده است."

ازسویی هم وزارت اقتصاد گفته است که بربنیاد گزارش های وزارت ها درنُه ماۀ نُخست سال ۲۰۱۳ میلادی از ۶۲۱ پروژۀ توسعه‎یی، بیش از ۲۰۰ پروژۀ آن تکمیل شده است که برای اقتصاد کشور قناعت بخش نیست.

رییس طرح وتوحید وزارت اقتصاد، سید عارف نظیف دراین باره گفته است که:«" بربنیاد گزارش‎های را که ما وزارت ها داشتیم در نُه ماۀ نُخست سال دو هزار و سیزدۀ میلادی کارعملی شدن پروژه های زیربنایی قناعت بخش نیست."

درهمین حال، کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نماینده‎گان نیز ازعملی شدن پروژه های زیربنایی درسال دوهزار وسیزده راضی نیست.

عضو کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نماینده گان، محمد رضا خوشک وطندوست گفته است که:" ما همیشه شاهد استیم که بودجه توسعه‎یی بسیاری از پروژه‎های مهم وزیربنایی ازیک سال به سال دیگر انتقال می یابند واین کار همه سال تکرارمی شود. پس پروژه های درسال دوهزار وسیزدۀ میلادی عملی شده اند، چشم گیر نبوده است."

با این همه، وزارت مالیه کشور افزوده است که درسال آینده به علت اختصاص یافتن بیشتر بودجه دربخش امنیت برای عملی شدن پروژه های تازه بودجۀ کمتری درنظر گرفته شده است.

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه 11 جدی 1392 ساعت 15:15
 
خبر ها - بازرگانی
نوشته شده توسط Zabiullah Jahanmal   
دوشنبه 9 جدی 1392 ساعت 11:55

مقام‌های وزارت فوایدعامه روز یک شنبه گفته اند که کارترازوهای سنگین را درشاهراه‌های سراسرکشور، متوقف شده است.

مسؤولان این وزارت افزوده اند که تازه ترین بررسی‌های این وزارت نشان می‌دهد که کار این ترازوها غیرمعیاری استند ودرآمدهای این ترازوها، صد درصد حیف و میل می‌شوند.

به گفتۀ این مسؤولان، پس ازاین، از وزن مجاز تمامی موترهای باربری درمسیر شاهراه ها با ترازوهای سیار نظارت می‌شود.

مقام های می افزایند، از اینکه درگردآوری درآمدهای دولت از ترازوهای تناژبلند فساد گُسترده وجود دارد ودرآمدهای این ترازوها حیف میل می‌شوند کار ۲۳ ترازوی تناژبلند درسراسرکشور، متوقف شده است. قراراست پس ازاین تنها سه ترازوی تناژبلند وزن مجاز موترهای باربری را درشاهراه های کشور نظارت کند وبا راننده‌گانی که بیش ازحد مجاز موترهای شان را بارکنند برخورد جدی خواهد شد.

وزیر فواید عامه، نجیب الله اوژن گفته است: "ما مقررۀ تازه ساختیم وبه وزارت عدلیه فرستادیم تا برای حفاظت جاده، اقدامات جدی تری را رویدست گیریم واین اقدامات ازهمین اکنون رویدست گرفته خواهند شد، از راننده‌گانی که اضافه باردارند جریمه‌های گزاف گرفته خواهد شد."

ازسویی‎هم، وزارت فواید عامه از عضویت افغانستان درسازمان خطوط راه آهن جهان یا "یو آی سی" خبر داده است.

مسؤولان این وزارت گفته اند که پس ازاین افغانستان می‌تواند ازامتیازات این سازمان برای توسعۀ شبکۀ راه آهن ومعیاری ساختن خدمات وانتقالات دربخش راه آهن بهره ببرد.

نجیب الله اوژن افزوده است: "ما تلاش می‌کنیم تا درمقابل بدست آوردن امتیازات دراین سازمان، مکلفیت‌های مان که همانا ساخت قانون راه آهن افغانستان ودیگر چیزها است عملی سازیم."

وی می افزاید که هم اکنون افغانستان تنها ۱۵۰ کیلومتر راۀ آهن دارد، اما درنظردارد با عضویت درسازمان راۀ آهن جهان زمینۀ ساخت ۵۱۰۰ کیلومتر راۀ آهن را، فراهم سازد.

 
ابتدا قبلی 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 بعدی انتها

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL