سه شنبه, 7
مقام های محلی ولایت قندهار روز سه شبنه گفته اند که در یک حمله انتحاری حشمت کرزی، پسر کاکاری رییس جمهور کرزی و عضو شورای ولایتی قندهار، کشته شد. داواخان مینه پال، سخنگوی...
خبر های مهم
مقام های محلی ولایت ننگرهار روز سه شنبه گفته اند که صد ها...
به دنباله کشته شدن یک سرباز اسراییلی و چهارغیر نظامی اسراییلی،...
بیشتر شهروندان کشور به ویژه باشنده گان شهرهای بزرگ نخستین...
رهایی رهبران طالب از زندان های افغانستان و زندان های خارجیان...
رییس جمهور کرزی به تازه گی به نهاد های امنیتی دستورداده...
انتخابات، واژه یی که گوش هر شهروند کشور به شنیدن آن عادت...
خبرهای دیگر

پیام های بازرگانی اختصاصی

نظریات، چهره ها، مطالب و غیره
افغانستان  >>
انتخابات ۱۳۹۳  >>
ویدیوهای گوناگون  >>
جهان  >>
فرا خبر  >>
بازرگانی  >>
کنکاش  >>
ورزش  >>
پرس و پال  >>
گفتمان  >>
انتخابات  >>
به روایتی دیگر  >>
گزارش ۰۶:۳۰  >>
آواز مردم  >>